Głównej zawartości


Gmina Miasto Stargard Szczeciński wraz z Centrum Socjalnym Caritas w Stargardzie Szczecińskim oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim jako jedno z szesnastu Partnerstw Lokalnych wykonuje w okresie od 1 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności opracowanego przez: Pomorskie Forum Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Monar, Związek Organizacji Sieci Współpracy Barka, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

 
W ramach realizacji projektu, w Partnerstwie Lokalnym Stargard Szczeciński wdrażane są następujące standardy:
• standard streetworkingu
• standard pracy socjalnej
• standard zatrudnienia i edukacji w zakresie pobudzania i włączania mieszkańców do aktywności społecznej i zawodowej
• standard   zdrowia  w  zakresie  wsparcia  osób   bezdomnych   pomocą   pielęgnacyjną długoterminową oraz pomocą przedmedyczną
• standard mieszkania wspieranego

Wdrażane standardy stanowią przedłużenie i uzupełnienie działań realizowanych przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński oraz jej partnerów do tej pory w celu zbudowania kompleksowego systemu rozwiązywania problemu bezdomności na terenie miasta.

Przeprowadzona na terenie miasta Stargard Szczeciński Lokalna Diagnoza Systemu Pomocy Osobom Bezdomnym wskazała - poza działaniami wymagającymi utrzymania oraz ewentualnego rozszerzenia o nowe formy wsparcia - obszary problemowe mające wpływ na budowę kompleksowego systemu pomocy osobom bezdomnym.


Całkowita wartość projektu: 596 272,00 zł
Kwota dofinansowania: 596 272,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności
Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki