Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przyznanie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane z urzędu. Wymiar, zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w oparciu o:

  1. ocenę sytuacji bytowej, w tym potrzeb wnioskodawcy,
  2. dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy
  3. ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,
  4. posiadane środki finansowe w budżecie Miasta na ten cel.

Usługi opiekuńcze przyznawane są w formie decyzji administracyjnej szczegółowo określającej:

  • okres, wymiar i zakres świadczonych usług
  • aktualnie obowiązującą cenę godziny usług
  • odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę za ich realizację
  • miejsce świadczenia.

Usługi są  świadczone w dni robocze i  świąteczne w godzinach 7.00- 15.00.

Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi obecnie 23 zł.

Koszt 1 godziny usługi specjalistycznej świadczonej w miejscu zamieszkania klienta wynosi 100% odpłatności tj. 34,59 zł. Odpłatność uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny, ustalana jest zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018.1508 t.j. z późn. zm.),

Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 3. ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze 
Grupy odpłatności Dochód w gospodarstwie domowym Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach
Gospodarstwo domowe jednoosobowe Gospodarstwo domowe wieloosobowe
Osoba samotna Osoba posiadająca rodzinę Posiadająca osoby zobowiązane do alimentacji Nieposiadająca osób zobowiązanych do alimentacji
I powyżej 100 - 150 2 15 20 10
II powyżej 150 - 200 5 20 30 15
III powyżej 200 - 250 15 30 40 25
IV powyżej 250 - 300 25 40 50 35
V powyżej 300 - 400 50 60 70 50
VI powyżej 400 100 100 100 100

Należność za usługi świadczone w dni wolne od pracy w Ośrodku ustala się w wysokości 200 % podstawowej odpłatności.

Należność za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe Ośrodka do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.