Jak uzyskać pomoc?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie udziela wsparcia osobom i rodzinom przebywającym na terenie miejscowości Stargard.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Tryb udzielania pomocy obejmuje następujące etapy:

 • Zgłoszenie wniosku o pomoc
 • Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy
 • Wydanie decyzji
 • Realizacja świadczeń.

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie. i złożyć wniosek o pomoc na miejscu (wnioski przyjmowane są w Punkcie Obsługi Klienta w pokoju 73 - wejście C). 

W dalszej kolejności po złożeniu wniosku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanej osoby. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny, aby na podstawie uzyskanych informacji można było przyznać pomoc. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy i działań na rzecz rodziny.

Odmowa przeprowadzenia wywiadu powoduje, że nie jest możliwe określenie sytuacji rodziny lub osoby, a tym samym nie ma możliwości przyznania pomocy. Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia zaświadczeń i oświadczeń dotyczących sytuacji dochodowej, rodzinnej, materialnej itp.

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a także te o odmowie przyznania pomocy wystawiane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, biletu kredytowanego. 

 

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryterium dochodowe

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 stycznia 2022 r.obowiązują następujące kryteria dochodowe w pomocy społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, dla osoby w rodzinie 600 zł. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296)).

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom nie...

Zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów ...

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej ...

Szczepienia osłonowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że nadal obowiązuje przyjęta przez Radę Miejską w Stargardzie...

Świadczenia niepieniężne

praca socjalna – świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona j...

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńc...

Ubezpieczenie zdrowotne (90 dn…

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. ...

Posiłek w szkole i w domu

W ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” przysługuje pomoc w formie: posiłku dla...

 Druki