loga budzet www

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie realizuje następujące programy:

Projekt pn. „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do ww.

Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczona w ramach pobytu całodobowego w wydzielonym z zasobu mieszkaniowego Gminy-Miasto Stargard lokalu mieszkalnym spełniającym kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych i posiadającym pozytywną opinię Gminy-Miasto Stargard.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 jest dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Projekt pn. „Posiłek w szkole i w domu” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu”.

W ramach programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym warunek – do 200% odpowiedniego kryterium dochodowego.

Beneficjenci pomocy otrzymują wsparcie w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w celu przygotowania posiłku. Z gorących posiłków korzystają dzieci uczęszczające do szkół oraz dzieci i osoby dorosłe w jadłodajni Centrum Socjalnego Caritas.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

W ramach Programu osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Projekt pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

W ramach Programu osoby z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, czynnym uczestnictwie
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Wsparciem asystenta osobistego objętych zostanie 13 mieszkańców Miasta Stargard w podziale na:

Projekt pn. „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do ww.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I i II - na rok 2022. Program w 100% jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Celem programu jest wsparcie stargardzkich seniorów 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia poprzez:

  • Świadczenie codziennej pomocy w miejscu zamieszkania skierowanej do 50 seniorów zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami realizowanej przez zaangażowanych wolontariuszy i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Dostęp do tzw. „opieki na odległość” dla 100 seniorów, która poprawi ich poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.