Program pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu osoby z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Wsparciem asystenta osobistego objętych zostanie 21 mieszkańców Miasta Stargard w podziale na:

– 17 osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym do ww.,

– 4 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program realizowany od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako ogólnodostępnej formy wsparcia przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego, a także przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością.

Budżet zadania: 605.691,30 zł

Kwota dofinansowania: 605.691,30 zł