Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Stargard.
Celem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu, a także współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi, zakładami pracy, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz Pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dążąc do realizacji ww. celów, Komisja przede wszystkim inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w mieście (np.: kreuje lokalną politykę wobec rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu lokalnych aktów prawnych, prowadzi działalność wychowawczo – informacyjną, prowadzi kontrolę przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych) oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) Przewodniczący Komisji:
– Sowa Ewa – Z-ca Prezydenta Miasta Stargard,
2) Z-ca Przewodniczącego:
– Mielowska Elżbieta – Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie,
3) Sekretarz Komisji:
– Modrzejewska-Pakulska Ewa – Starszy Inspektor ds. Obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stargardzie,
4) Z-ca Sekretarza Komisji:
– Krukowska Katarzyna – Inspektor ds. Obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stargardzie
5) Członkowie:
Bartkowska Elżbieta - Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Stargardzie
Dubij Wiesław – Komendant Straży Miejskiej w Stargardzie,
Hajduk Jarosław - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Stargardzie
Kołodziejczyk Joanna - Kołodziejczyk Joanna - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego
Kufel Joanna - Kierownik Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Stargardzie
Szymański Grzegorz - Kierownik Rewiru II Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji
w Stargardzie
Lewkowicz Sebastian - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie
Mazur Dorota – Z-ca Wójta Gminy Stargard
Przybyłowska Kamila – Starszy Kurator Zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Smolarek Krystyna – Radna Rady Miejskiej w Stargardzie
Starobrzańska Joanna – Starszy Kurator Zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Szarlej Danuta - Pracownik Socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Regulamin działania Komisji

Postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu.

Komisja wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, Komisja kieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Komisja może zawiesić postępowanie w przypadku dobrowolnego poddania się leczeniu. W przeciwnym wypadku Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie odwykowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 poz. 2137 ze zm.)

Kontakt

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard (pok. 52)
tel. 578 45 83, 578 45 71 wew.100
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.