W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc, zarówno w zakresie ustawy o pomocy społecznej jak i w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wydanego przez właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Powiatowy lub Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia:

  • o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 rok życia;
  • o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
  • o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności:

  • znaczny,
  • umiarkowany,
  • lekki.

Orzeczenia mają charakter okresowy lub trwały.

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard - Budynek Starostwa Powiatowego I piętro - skrzydło prawe - pokój nr: 120,119 - tel. (91) 48 04 902, 903. Interesanci przyjmowani są w holu głównym Starostwa Powiatowego - kancelaria ogólna - numer tel. (91) 48-04-857.

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym w zakresie ustawy o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze

Skierowanie do DPS

Zasiłek stały

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym w zakresie innych ustaw:

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne

Dodatek osłonowy

Program pn "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022

Program pn "Opieka wytchnieniowa" edycja 2022