Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Wniosek można złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a w pokoju nr 1 (wejście A), przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePuap (/4ra6i23iyk/skrytka lub /4ra6i23iyk/SkrytkaESP)

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu.

Podstawa prawna:
411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).
Szczegółowe informacji nt. Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie http://czystepowietrze.gov.pl