Szanowni Państwo
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, ul. Warszawska 9a, posiadający NIP 8541052834, REGON 005445037,reprezentowany przez: Dyrektora.

Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • realizacji obowiązków statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 • zgodnych z treścią udzielonej zgody.

art. 6 ust 1 pkt b i pkt c RODO, w szczególności w związku z:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
 • uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w tym w szczególności operator pocztowy - Poczta Polska/bank (za pomocą którego realizowane są przelewy) i dostawcy oprogramowania.

dane osobowe mogą być pozyskiwane z innych źródeł w szczególności od: Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratury, PUP, CEiDG, KRS, Zakłady pracy, Szkoły, OPS, PCPR, PUP, Urzędy Miejskie, Jednostki Samorządu Terytorialnego.

7. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/a zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pani/a dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron oraz ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych. Zakres wykorzystywania plików cookies może Pan/Pani określić w ustawieniach swojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Pana/Pani urządzenia.