Warunki przyznawania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Osoby uprawnione

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno--wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. zamieszkują na terenie miasta Stargard,
2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600 zł.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:
1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3. studentom szkół wyższych i licencjackich.

Forma stypendium szkolnego

W zależności od potrzeb uczniów stypendium szkolne udziela się w następujących formach:
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych, wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
• w formie świadczenia pieniężnego w wyjątkowych wypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wysokość stypendium

Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od występujących w rodzinie dodatkowych okoliczności i wynosi:
• 204,60 zł, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 300 zł,
• 186 zł , gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 50 % tj. 300 zł i nie przekracza 70 % tj. 420 zł kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
• 167,40 zł , gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 70 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 420 zł.
Wymienione wyżej wysokości stypendium szkolnego ulegają zwiększeniu o 5% kwoty zasiłku rodzinnego (6,20 zł) za każdą występującą w rodzinie okoliczność (bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego).

Przykładowy katalog wydatków podlegających refundacji

1. zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie
2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
3. tornister (plecak szkolny),
4. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego, mundurek, strój galowy ( biała koszula, spódnica lub spodnie)
5. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
6. przybory i materiały do nauki zawodu,
7. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
8. drukarka, papier, tusz do drukarki,
9. pokrycie kosztu abonamentu internetowego,
10. komputer (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,
11. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry,
12. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu,
13. basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki),
14. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych,
15. koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
16. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),
17. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru,
18. koszty zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).
19. Koszt zakupu biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko.
Refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów wystawionych na wnioskodawcę:
• imiennych rachunków,
• dowodów wpłaty,
• wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
• W przypadku biletów na dojazdy do szkoły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kserokopia kom karty lub karty PEKA oraz rachunki potwierdzające doładowania.
• W przypadku korzystania Internetu w celach edukacyjnych kopia zawarcia umowy z operatorem i potwierdzenie zapłaty wraz z miesięczną fakturą.
• W przypadku uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, klubach, szkołach tańca- zaświadczenie, umowa potwierdzająca uczestnictwo oraz koszty poniesionych opłat.
Za wydatki nie związane z celami edukacyjnymi uznaje się wydatki na :
1. Okulary korekcyjne i sprzęt rehabilitacyjny,
2. Instrumenty muzyczne i sprzęt sportowy zakupiony na potrzeby ucznia nie będącego uczniem szkoły muzycznej i sportowej i nie rozwijającego zainteresowań w formach zorganizowanych,
3. Podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
4. Opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochronę w szkole, ubezpieczenie uczniów, wyżywienie w szkole.
Każdy rachunek, faktura powinny być opisane w taki sposób, aby z opisu wynikało na jakie dziecko poniesiono wydatki.

Wniosek

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznaniu stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu. Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie ul. Warszawska 9a.