Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 jest dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 450 000 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA – 750 000 zł

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku