Projekt pn. „Posiłek w szkole i w domu” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu”.

W ramach programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym warunek – do 200% odpowiedniego kryterium dochodowego.

Beneficjenci pomocy otrzymują wsparcie w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w celu przygotowania posiłku. Z gorących posiłków korzystają dzieci uczęszczające do szkół oraz dzieci i osoby dorosłe w jadłodajni Centrum Socjalnego Caritas.

Program realizowany od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

  • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
  • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Budżet zadania: 750 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 450 000,00 zł