Chcesz zostać rodziną wspierającą?

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym przezwyciężyć trudności związane z rodzicielstwem, opieką nad dzieckiem i wychowaniem dziecka.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

Są rodziny, które potrzebują Twojego wsparcia. Zgłoś się do nas!

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne doświadczenie i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzenia dla niej siatki wsparcia społecznego. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Z rodziną wspierającą Prezydent Miasta Stargard zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz.821 t.j.).

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ww. ustawy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanowi Prezydent Miasta Stargard, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka;

• prowadzeniu gospodarstwa domowego;

• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem pod numerem tel. 91 578-45-83 i do wypełnienia wniosku.