W ramach programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie dnia 13 października 2022 roku rozpoczyna kolejną edycję zajęć „Szkoły dla Rodziców”, której ideą jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, zwłaszcza tych, którzy mają problem w wykonywaniu swojej funkcji rodzicielskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zaprasza rodziny z dziećmi w wieku szkolnym zamieszkałe w Stargardzie do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie nauki w szkole.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium dla wsparcia w formie dożywiania to 1200,00 zł dla osoby w rodzinie (dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie);

Tylko w ostatnich dniach w Stargardzie znów nasiliły się przypadki oszustw, których ofiarami padają starsi mieszkańcy. Przestępcy wykorzystują różne metody, żeby namówić seniorów do oddania pieniędzy. Jest jednak kilka prostych zasad pozwalających uniknąć takiej sytuacji. O każdej z nich trzeba nieustannie przypominać.

– „Na policjanta”, „na wnuczka”, „na wypadek” to wciąż popularne metody działania oszustów. Osoba przez telefon podając się za funkcjonariusza Policji lub członka rodziny, niejednokrotnie rozpaczając, że wydarzył się wypadek, prosi o przekazanie środków pieniężnych, aby nie trafić do więzienia. Przypominamy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie im jakichkolwiek pieniędzy, ani nie angażują postronnych osób do przeprowadzenia akcji policyjnych. Pamiętajcie, jeśli kiedykolwiek przez telefon usłyszycie prośbę o pilną pomoc i przekazanie pieniędzy, zachowajcie czujność i ostrożność – mówi mł. asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie od września br. będzie realizował drugą edycję Programu Terapeutycznego dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową. Celem głównym programu będzie przerwanie cyklu przemocy w rodzinie. W ramach programu zapewniamy wsparcie psychologiczne dla osób doznających przemocy oraz dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zgłoszeń do programu można dokonywać do 15 września 2022 roku osobiście lub telefonicznie do Koordynatora Zespołu ds. Przemocy i Pomocy Psychologicznej lub pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie, w godzinach 8.00 – 15.00.

Grafika informująca o możliwości składania wniosków o dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla. W Stargardzie przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku węglowego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokumenty można składać także elektronicznie, przez system ePUAP