Jesień i zima to szczególnie trudny czas dla ludzi, którzy nie mają dachu nad głową. Niskie temperatury niosą niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia. To bywa zagrożone nawet, gdy chronią się w pustostanach, altankach, wiatach śmietnikowych, kanałach albo w piwnicach. Czas od października do marca, a nawet kwietnia, jest szczególnie intensywny dla ludzi niosących pomoc i wsparcie osobom bezdomnym w Stargardzie.

W dniu 26 lipca 2023 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1429), została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.  o świadczeniu wspierającym. Działając na podstawie art. 63 ust. 16 ww. ustawy informuję o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna od  1 stycznia 2024r

  • Od 1 stycznia 2024r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (osoba z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia  18 roku życia będzie mogła ubiegać  się wyłącznie o świadczenie wspierające uregulowane w ustawie o świadczeniu wspierającym, postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wspierającego prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
  • Osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne.
  • W przypadku, gdy opiekun będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka. Warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.
  • Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać, jeżeli:

- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

-osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

- osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych  z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

-na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

Od 1 stycznia 2024r. nie będzie już przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Jedynie na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznany także po 31 grudnia 2023r. na zasadzie zachowania praw nabytych uregulowanych w art. 63 ustawy o świadczeniu wspierającym.

Art. 63 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym wprowadza przepisy mające na celu ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie obecnych przepisów i warunków zachowania prawa do tych świadczeń po 31 grudnia 2023r.

Osobom pobierającym świadczenia zależne od orzeczeń o niepełnosprawności/orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (m.in. zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego) przypominamy, aby na bieżąco zgłaszały fakt otrzymania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku PSYCHOLOGA i PRACOWNIKA SOCJALNEGO. Szczegółowe wymagania pod linkami:
PRACOWNIK SOCJALNY: http://mops.stargard.pl/index.php/ogloszenia/oferty-pracy/nabor-na-pozostale-wolne-stanowiska/127-poszukujemy-pracownika-socjalnego
PSYCHOLOG: http://mops.stargard.pl/index.php/ogloszenia/oferty-pracy/nabor-na-pozostale-wolne-stanowiska/126-poszukujemy-psychologa

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie przedstawia harmonogram wydawania żywności przez Misję Dobra Nowina w miesiącu sierpniu 2023