Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu osłonowego „Opieka Wytchnieniowa”
w Stargardzie w 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Stargardzie poszukuje kandydata na nieurzędnicze stanowisko pracy: pracownik socjalny w zespole ds. bezdomności w wymiarze 1,0 etatu. Szczegóły pod linkiem http://bitly.pl/nf8oK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął kolejna edycję Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, która jest kontynuacją Programu z 2022r. W ramach kontynuowanego II Modułu w formie opasek bezpieczeństwa mogą nadal korzystać ze wsparcia mieszkańcy Stargardu w wieku 65 lat i więcej. Program jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Poszukujemy osób empatycznych, mających doświadczenie w wychowywaniu dzieci, które czerpać będą satysfakcję z pomocy tym, którzy przeżywają trudności w życiu codziennym.

RODZINA WSPIERAJĄCA, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w tym:
-opiece i wychowaniu dziecka, prowadzenia gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

RODZINA WSPIERAJĄCA zajmuje się w szczególności : pomocą w planowaniu czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych, pomocą dzieciom w nauce, wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, utrzymanie higieny osobistej, sprzątanie.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30, pod numerem tel. 91 578-45-83 wew.133.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem .
Program realizowany będzie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia oraz uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, a w przypadku dzieci zaprowadzaniu ich do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.