Grafika informująca o możliwości składania wniosków o dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla. W Stargardzie przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku węglowego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokumenty można składać także elektronicznie, przez system ePUAP

W dniu 22.06.22r. dzieci objęte wsparciem asystentów rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wraz z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej mieli możliwość wspólnej integracji podczas warsztatów z ceramiki.
Wspólne zajęcia miały na celu promowanie wśród dzieci integracji społecznej, uwrażliwienie ich na potrzeby innych osób, zrozumienie pojęcia integracji, tolerancji, akceptacji jak również pokazanie dzieciom, że osoby z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Podczas wspólnej zabawy z gliną dzieci nie tylko miały możliwość poznania etapu produkcji ceramiki ale co najważniejsze miały możliwość wspólnego tworzenia wraz z uczestnikami warsztatów małych dzieł sztuki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
W ramach programu wdrażane będą 2 moduły działań. Pierwszy ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy tj. wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Drugi ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość" poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa" wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji : przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 Moduł I angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym.

Program będzie realizowany od maja do 31 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym poszukujemy osób, które podjęłyby się współpracy.

Jeżeli jesteś osobą wrażliwą na los innych i chcesz bezinteresownie działać na rzecz osób potrzebujących, ta propozycja jest dla Ciebie!