Grafika z napisem Całodobowe Mieszkanie Wytchnieniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem całodobowej usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie od 12 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Program „Opieki wytchnieniowej” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Gmina-Miasto Stargard wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stargardzie we współpracy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie w Warszawie zakończyła realizację projektu ,,Ekonomiczna samodzielność kluczem do sukcesu”. Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji BGK (Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie ,,Kierunek Sukces”-I Edycja). Projekt realizowany był od 01.11.2022r do 31.03.2023r. i obejmował 3 spotkania warsztatowe. Do projektu przystąpiła młodzież pochodząca z rodzin objętych wsparciem MOPS, zagrożona wykluczeniem społecznym, przebywająca w różnych formach pieczy zastępczej tj. placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w procesie usamodzielnienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach Programu osłonowego „Opieka Wytchnieniowa” ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym. Program realizowany będzie od kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Program „opieki wytchnieniowej” adresowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu osłonowego „Opieka Wytchnieniowa”
w Stargardzie w 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Stargardzie poszukuje kandydata na nieurzędnicze stanowisko pracy: pracownik socjalny w zespole ds. bezdomności w wymiarze 1,0 etatu. Szczegóły pod linkiem http://bitly.pl/nf8oK