Grafika z napisem Całodobowe Mieszkanie Wytchnieniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem całodobowej usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie od 12 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Program „Opieki wytchnieniowej” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

Wsparciem planujemy objąć 36 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w tym 18 osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi). O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu do programu decydować będzie dostarczenie karty FIM wypełnionej przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeutę lub pielęgniarkę. Wnioski opiekunów osób z niepełnosprawnościami nieobjętych wsparciem placówek dziennych będą traktowane priorytetowo. Każda zakwalifikowana do programu osoba, może otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w postaci krótkotrwałego (do 7 dni) pobytu całodobowego osoby niepełnosprawnej w Mieszkaniu Wytchnieniowym. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych i w przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość przedłużenia pobytu do 14 dni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w Mieszkaniu Wytchnieniowym w Stargardzie przy ul. M. Konopnickiej 23/1 spełniającym kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych  i posiadającym pozytywną opinię gminy.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w Programie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie. Warunkiem skorzystania przez opiekuna osoby niepełnosprawnej ze wsparcia wytchnieniowego jest złożenie Karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie).

Karty zgłoszeniowe należy składać od 22 maja 2023 r. w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej   w Stargardzie ul. Warszawska 9A od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 (tel. kontaktowy 91 5784577) lub lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP/4ra6i23iyk/skrytka lub/4ra6i23iyk/SkrytkaESP

W przypadku większej liczby wniosków niż liczba miejsc w programie, poza spełnieniem wymogów formalnych decydować będzie kolejność złożonych wniosków - data i godzina złożenia lub wpływu drogą elektroniczną.