Z dniem 1 lipca 2024 roku w życie wchodzi ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wygasza działania pomocowe wynikające z art. 13, który przewidywał m.in. możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy może zostać przyznane podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej, za okres maksymalnie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek o świadczenie pieniężne należy złożyć w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2024r.

Osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni. Na wniosek osoby użyczającej lokal lub obywatela Ukrainy wezwanego do opuszczenia lokalu, wojewoda może zapewnić pomoc polegającą na zapewnieniu zakwaterowania zbiorowego, za które uznaje się zakwaterowanie w obiekcie, w którym przebywa co najmniej 10 osób lub w obiektach będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Zmiany przepisów dotyczą także m.in.:
1) przedłużenia do dnia 30 września 2025 r. możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy;
2) zawężenia możliwości pomocy obywatelom Ukrainy do działań polegających na:
a) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania zbiorowego w obiektach, w których przebywa co najmniej 10 osób lub w obiektach będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych,
b) prowadzeniu punktów recepcyjnych,
c) zapewnieniu transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną;
3) wprowadzenia nowych mechanizmów zwalniania z opłat za pobyt powyżej 120 dni w miejscach zbiorowego zakwaterowania, w zakresie wprowadzenia opłaty w wysokości 15 zł dziennie za osobę małoletnią, na którą pobierane jest świadczenie wychowawcze;
4) wprowadzenie obowiązku, w trybie wnioskowym, uzyskania zgody wojewody na zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy w miejscach zbiorowego zakwaterowania ze względu na trudną sytuację życiową obywatela Ukrainy.

 Numer infolinii w urzędzie wojewódzkim dedykowany dla osób poszukujących zakwaterowania: 784 602 745 (czynny całodobowo)

1 липня 2024 року набирає чинності закон від 15 травня 2024 року про внесення змін до "Закону про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни" та деяких інших законів.
 
Поправка припиняє надання допомоги згідно зі ст. 13, яка передбачала, серед іншого, можливість отримання грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, а також одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих.
 
Грошова допомога на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України може бути призначена суб’єкту, зокрема фізичній особі, на період до 30 червня 2024 року. Заяву про призначення грошової допомоги необхідно подати протягом місяця з останнього дня періоду, на який подається заявка, але не пізніше 31 липня 2024 року.
Особа, яка надає житло, може в будь-який час письмово вимагати від громадянина України залишити житло, встановивши для нього строк не менше 14 днів. На прохання особи, яка надає житло, або громадянина України, якого просять покинути житло, воєвода може надати допомогу у забезпеченні колективним розміщенням, тобто розміщенням у закладі, в якому проживає не менше 10 осіб, або в об'єктах, що перебувають у власності чи постійному управлінні суб'єктів державного фінансового сектору та групове харчування повного дня.
Зміни в нормативних актах також стосуються, зокрема:
1) продовження до 30 вересня 2025 року можливості перебування в колективних закладах розміщення громадян України, які прибули на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території України;
2) звуження можливостей надання допомоги громадянам України до діяльності, яка полягає у:
а) надання колективного харчування протягом повного дня та колективного розміщення в закладах, де проживають щонайменше 10 осіб, або в об'єктах, що перебувають у власності чи постійному управлінні суб'єктів державного фінансового сектору,
в) надання транспорту, пов'язаного з проживанням або медичним обслуговуванням;
3) запровадження нових механізмів звільнення від плати за перебування понад 120 днів у місцях колективного розміщення, у тому числі запровадження плати у розмірі 15 злотих на день для неповнолітнього, на якого отримується 800+;
4) запровадження обов’язку за зверненням отримувати згоду воєводи на звільнення від участі у доплаті в місцях колективного розміщення у зв’язку зі складною життєвою ситуацією громадянина України.

Hомер гарячої лінії у воєводському управлінні для тих, хто шукає проживання: 784 602 745 (працює цілодобово)