Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.
Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny nie przekracza:


• 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
• 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ul. Warszawskiej A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, wejście C, pokój 72.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.