Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zaprasza rodziny z dziećmi w wieku szkolnym zamieszkałe w Stargardzie do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie nauki w szkole.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium dla wsparcia w formie dożywiania to 1200,00 zł dla osoby w rodzinie (dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie);

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin. W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. W trakcie postępowania administracyjnego w celu ustalenia sytuacji rodziny pracownik socjalny może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.

Wniosek o pomoc w formie dożywiania dziecka/dzieci w szkole można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie (pokój nr 73). Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 91 578 45 83.