Tylko w ostatnich dniach w Stargardzie znów nasiliły się przypadki oszustw, których ofiarami padają starsi mieszkańcy. Przestępcy wykorzystują różne metody, żeby namówić seniorów do oddania pieniędzy. Jest jednak kilka prostych zasad pozwalających uniknąć takiej sytuacji. O każdej z nich trzeba nieustannie przypominać.

– „Na policjanta”, „na wnuczka”, „na wypadek” to wciąż popularne metody działania oszustów. Osoba przez telefon podając się za funkcjonariusza Policji lub członka rodziny, niejednokrotnie rozpaczając, że wydarzył się wypadek, prosi o przekazanie środków pieniężnych, aby nie trafić do więzienia. Przypominamy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie im jakichkolwiek pieniędzy, ani nie angażują postronnych osób do przeprowadzenia akcji policyjnych. Pamiętajcie, jeśli kiedykolwiek przez telefon usłyszycie prośbę o pilną pomoc i przekazanie pieniędzy, zachowajcie czujność i ostrożność – mówi mł. asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie od września br. będzie realizował drugą edycję Programu Terapeutycznego dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową. Celem głównym programu będzie przerwanie cyklu przemocy w rodzinie. W ramach programu zapewniamy wsparcie psychologiczne dla osób doznających przemocy oraz dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zgłoszeń do programu można dokonywać do 15 września 2022 roku osobiście lub telefonicznie do Koordynatora Zespołu ds. Przemocy i Pomocy Psychologicznej lub pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie, w godzinach 8.00 – 15.00.

Grafika informująca o możliwości składania wniosków o dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla. W Stargardzie przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku węglowego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokumenty można składać także elektronicznie, przez system ePUAP

W dniu 22.06.22r. dzieci objęte wsparciem asystentów rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wraz z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej mieli możliwość wspólnej integracji podczas warsztatów z ceramiki.
Wspólne zajęcia miały na celu promowanie wśród dzieci integracji społecznej, uwrażliwienie ich na potrzeby innych osób, zrozumienie pojęcia integracji, tolerancji, akceptacji jak również pokazanie dzieciom, że osoby z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Podczas wspólnej zabawy z gliną dzieci nie tylko miały możliwość poznania etapu produkcji ceramiki ale co najważniejsze miały możliwość wspólnego tworzenia wraz z uczestnikami warsztatów małych dzieł sztuki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
W ramach programu wdrażane będą 2 moduły działań. Pierwszy ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy tj. wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Drugi ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość" poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa" wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji : przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.