praca socjalna – świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny i jest świadczona bez względu na posiadany dochód,
poradnictwo specjalistyczne – osoby zainteresowane mogą skorzystać nieodpłatnie z poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego,
schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – udzielane osobom tego pozbawionym, 
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na ubezpieczenia społeczne,
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie