Szanowni Państwo
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, ul. Warszawska 9a, posiadający NIP 8541052834, REGON 005445037,reprezentowany przez Dyrektora.

2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie jest:

- Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/a dane przetwarzane będą w celach:

- realizacji obowiązków statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

- realizacji umów zawartych z kontrahentami,

- zgodnych z treścią udzielonej zgody.

4. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/a danych osobowych są:

- art. 6 ust 1 pkt b i pkt c RODO, w szczególności w związku z:

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego i uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w tym w szczególności operator pocztowy - Poczta Polska/bank (za pomocą którego realizowane są przelewy) i dostawcy oprogramowania.

6. Pozyskiwanie Pani/a danych osobowych:

- dane osobowe mogą być pozyskiwane z innych źródeł w szczególności od: Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratury, PUP, CEiDG, KRS, Zakłady pracy, Szkoły, OPS, PCPR, PUP, Urzędy Miejskie, Jednostki Samorządu Terytorialnego.

7. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/a zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pani/a dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

11. PODANIE DANYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM (jest obowiązkowe). KONSEKWENCJĄ NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA CELU PRZETWARZANIA.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 czerwiec 2022 08:00 Andrzej Ościak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 sierpień 2022 12:30 Andrzej Ościak