To osoba wspierająca, motywująca do zmian, pomagająca odkryć własne możliwości i potencjał.

Asystent rodziny to osoba mająca na celu udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom przezywającym trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych. O przydzielenie rodzinie asystenta wnioskuje pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz analizy sytuacji rodziny.

Zadania asystenta rodziny reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Praca asystenta rodziny prowadzona jest za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny,
 • Praca z rodzina może być prowadzona lub kontynuowana przez asystenta rodziny również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną
 • Asystent rodziny pracuje z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu przez nią wskazanym
 • Praca asystenta rodziny z daną rodziną opiera się na wspólnie opracowanym planie pracy asystenta rodziny, członków rodziny oraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • W przypadku umieszczonego dziecka poza rodziną biologiczną praca asystenta rodziny   z daną rodziną biologiczną prowadzona jest w oparciu o wspólnie opracowany plan pracy z asystentem rodziny, członkami rodziny, pracownikiem socjalnym oraz koordynatorem rodzinnej piczy zastępczej. Plan pracy z rodziną jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

ASYSTENT RODZINY POMOŻE M.IN..:

 • w rozwiązaniu problemów życiowych,
 • w rozwiązaniu konfliktów rodzinnych,
 • w rozwiązaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych(np. nauczy jak rozmawiać z dzieckiem, pomoże zorganizować dzieciom czas)
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego (planowaniu wydatków i zarządzaniu pieniędzmi/trening budżetem domowym, zorganizowaniu pracy w domu, ustaleniu podziału obowiązków domowych),
 • nawiązaniu kontaktów z innymi osobami, specjalistami, instytucjami np. lekarzami, pedagogami, doradca zawodowym, przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej itd.),
 • w załatwianiu spraw urzędowych( pomoc i nauka w uzupełnianiu wniosków, podań, cv itd.),
 • w usamodzielnieniu, w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • w innych sprawach, w których potrzebna jest pomoc.

ASYSTENT RODZINY MA M.IN.PRAWO DO:

 • kontaktowania się z pracownikami ośrodków pomocy społecznej , szkołami, poradniami, sądami i innymi służbami,
 • występowania do rożnych instytucji o udzielenie informacji oraz wglądu do dokumentów niezbędnych do prowadzenia pracy z rodziną,
 • sporządzania opinii o rodzinie i jej członkach do sadu,
 • współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą robocza w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innymi osobami działającymi na rzecz rodziny,
 • Podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

 CZEGO NIE ROBI ASYSTENT RODZINY !!!!!!!

 • NIE UDZIELA POMOCY FINANSOWEJ,
 • NIE WYRĘCZA RODZINY,
 • NIE PEŁNI FUNKCJI OPIEKUNKI DO DZIECI, OSOBY SPRZATAJĄCEJ.