Komu przysługuje zasiłek szkolny?

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno--wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

• śmierci rodzica lub członka rodziny,
• konieczności ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, która spowodowała niemożliwość lub znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego,
• klęski żywiołowej,
• pożaru lub wypadku, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
• kradzieży, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia,
• nieszczęśliwego wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
• innych uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia, po złożeniu wniosku.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależne od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

Wniosek

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek.
Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a.