Uprawnieni do świadczenia

Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego.

Świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski i jest wypłacane z dołu.

W zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni w przypadku gdy obywatel Ukrainy m. in.:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności),
  • jest kobietą w ciąży;
  • wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Kwota ta może zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy. Wyższa kwota może być przyznana również gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Rozpatrzenie wniosku nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Należne na podstawie wniosku świadczenia, są wyłącznie realizowane na wskazany we wniosku rachunek bankowy

Miejsce złożenia wniosku

Mieszkańcy miasta Stargard mogą złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Formularz wniosku

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku

wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r.)
do wniosku należy dołączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania” osobno dla każdej osoby przyjętej na zakwaterowanie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.