Od 3 listopada 2022 r. wprowadzono nowe rozwiązania dla domów, w których mieszka więcej niż jedna rodzina.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kilka dodatków węglowych na jeden adres?
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem.

UWAGA! Tylko do 31 października można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Świadczenie to stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Pod uwagę brany jest dochód za 2021 rok. Wyższy dodatek przysługuje przysługuje tym gospodarstwom domowym, które spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy oraz ich główne źródło ogrzewania zgłoszone do CEEB jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Wszelki informacje oraz wzór wniosku można uzyskać na stronie Dodatek osłonowy.

 

 

2. października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, który jest okazją do propagowania przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej.
Dzień ten to także idealna sposobność do tego, by zachęcić osoby doświadczające przemocy do korzystania z pomocy i wsparcia specjalistów, by mogły one przełamać izolację i bierność, co sprzyja zmianie swojej aktualnej sytuacji życiowej. Potrzebujesz pomocy zgłoś się do pracowników socjalnych Ośrodka (ul. Warszawska 9a) - tel. 91 578 45 83. Wszelkich informacji możesz uzyskać także pod linkiem: Przemoc w rodzinie

W ramach programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie dnia 13 października 2022 roku rozpoczyna kolejną edycję zajęć „Szkoły dla Rodziców”, której ideą jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, zwłaszcza tych, którzy mają problem w wykonywaniu swojej funkcji rodzicielskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zaprasza rodziny z dziećmi w wieku szkolnym zamieszkałe w Stargardzie do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie nauki w szkole.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium dla wsparcia w formie dożywiania to 1200,00 zł dla osoby w rodzinie (dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie);