Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Dodatków Mieszkaniowych

Wymiar czasu pracy:

1 etat

 

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe w szczególności: administracja, ekonomia, pedagogika, polityka społeczna, prawo, zarządzanie
 • staż pracy: w przypadku wykształcenia średniego min. 3 lata pracy zawodowej - preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 • Znajomość ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • Znajomość ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) – w zakresie przyznawania dodatku energetycznego.
 • Znajomość ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz.U.2023 poz. 1351 z późn. zm.).
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.).
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Umiejętność pracy w stresujących warunkach, pod presją czasu i różnorodności zadań.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Odpowiedzialność, własna inicjatywa.
 • Biegła obsługa komputera.
 • Wysoka kultura osobista.

 

Główne obowiązki:

 • Wydawanie klientom druków wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wniosku o przyznanie dodatku energetycznego, wniosku o dopłatę do czynszu.
 • Udzielanie klientom niezbędnych informacji w sprawie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, dopłaty do czynszu.
 • Weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, dopłaty do czynszu pod względem ich poprawności i kompletności oraz ewidencjonowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, dopłaty do czynszu w rejestrze przyjętych wniosków.
 • Wprowadzanie danych zawartych we wnioskach do bazy komputerowej.
 • Przygotowywanie na podstawie złożonych wniosków decyzji w zakresie prawa do dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, dopłaty do czynszu.
 • Sporządzanie list wypłat dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego. Współpraca z Działem Księgowości w zakresie realizacji wypłat.
 • Terminowe i rzetelne przygotowywanie wszelkiej korespondencji w zakresie prowadzonych spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, dopłaty do czynszu zarówno dla osób zainteresowanych jak również dla poszczególnych Działów w Ośrodku oraz instytucji zewnętrznych.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz z innymi instytucjami, w szczególności z zarządcą domu i administratorem w zakresie niezbędnym do prowadzenia spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.
 • Sprawdzanie kryteriów wskazujących, że klient składający wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego posiada status „ odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”.
 • Sporządzanie zaświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 • Kompletowanie dokumentów w związku ze składanymi przez stronę odwołaniami od wydanych decyzji.
 • Archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Warunki pracy:   

 • praca w wymiarze 1 etatu, administracyjno-biurowa, wykonywana przy monitorze ekranowym w pozycji wymuszonej, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych;
 • praca pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, jak również współpracy z innymi pracownikami i komórkami Ośrodka oraz jednostkami zewnętrznymi i klientami, konieczność przyswojenia w krótkim czasie zróżnicowanych przepisów prawnych,,
 • pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony pod warunkiem spełnienia oczekiwań pracodawcy.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty poświadczające wymagany staż pracy w przypadku wykształcenia średniego (kopie świadectw pracy),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem ( w tym zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach a nie wymienionych w art. 22 1 § 1 K. p.)
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie w  rozumieniu  przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać:

 • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie ul. Warszawska 9A w godz. 8.00 - 15.00 albo
 • przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego albo
 • przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

  "Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor w Dziale Dodatków Mieszkaniowych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie"

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2023r.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje uzupełniające:

 • Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, zostaną złożone w innej formie niż zamknięta opisana koperta albo zostaną przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane, za wyjątkiem dokumentów złożonych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stroni internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.
 • Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru nie zakwalifikowały się jako kandydaci do pracy i nie zostały przez te osoby odebrane zostaną zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 30 sierpień 2023 09:43 Andrzej Ościak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 sierpień 2023 09:55 Andrzej Ościak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 wrzesień 2023 13:00 Andrzej Ościak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 wrzesień 2023 13:00 Andrzej Ościak