Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem całodobowej usługi opieki wytchnieniowej.
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2024 r.
Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

Wsparciem planujemy objąć 47 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym 24 osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi). O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału. Wnioski opiekunów osób z niepełnosprawnościami nieobjętych wsparciem placówek dziennych będą traktowane priorytetowo. Każda zakwalifikowana do programu osoba, może otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w postaci krótkotrwałego (do 14 dni) pobytu całodobowego osoby niepełnosprawnej w Mieszkaniu Wytchnieniowym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługę opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w Mieszkaniu Wytchnieniowym w Stargardzie przy ul. M. Konopnickiej 23/1 spełniającym kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych i posiadającym pozytywną opinię Gminy.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w Programie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie. Warunkiem skorzystania przez opiekuna osoby niepełnosprawnej ze wsparcia wytchnieniowego jest zamieszkiwanie na terenie miasta Stargard oraz złożenie Karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie).

Karty zgłoszeniowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie ul. Warszawska 9A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (tel. kontaktowy 91 5784583 wew. 101) - WEJŚCIE C lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP/4ra6i23iyk/skrytka lub /4ra6i23iyk/SkrytkaESP

W przypadku większej liczby wniosków niż liczba miejsc w programie, poza spełnieniem wymogów formalnych decydować będzie kolejność złożonych wniosków - data i godzina złożenia.