Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach Programu osłonowego „Opieka Wytchnieniowa” ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym. Program realizowany będzie od kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Program „opieki wytchnieniowej” adresowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

Wsparciem planujemy objąć 6 opiekunów dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz 19 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przyznając usługę opieki wytchnieniowej brany będzie pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu, uwzględniająca potrzeby rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą zależną, która stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. Każda zakwalifikowana do programu osoba, może otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze maksymalnie do 180 godzin w trakcie trwania Programu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program jest finansowany przez Gminę-Miasto Stargard. Udział w programie jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie. Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia wytchnieniowego jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/dotyczy dzieci/ lub o stopniu znacznym niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie).

Karty zgłoszeniowe należy składać od 3 kwietnia 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie ul. Warszawska 9A od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 (tel. kontaktowy 5784583) WEJŚCIE C lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP/4ra6i23iyk/skrytka lub/4ra6i23iyk/SkrytkaESP
W przypadku większej liczby wniosków niż liczba miejsc w programie, poza spełnieniem wymogów formalnych decydować będzie kolejność złożonych wniosków - data i godzina złożenia lub wpływu drogą elektroniczną.