Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu osłonowego „Opieka Wytchnieniowa”
w Stargardzie w 2023 r.

I. Wymagania niezbędne :
1) posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym,
lub
2) posiadanie co najmniej 6-miesięcznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą
niepełnosprawną,

II. Wymagania dodatkowe:
1) dyspozycyjność,
2) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
3) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

III. Obowiązki opiekuna:
Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:

1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:
• pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia,
• pomoc w ubieraniu,
• zmiana odzieży, bielizny osobistej,
• umożliwienie spędzania czasu na wózku,
• w razie potrzeby kontakt z członkami rodziny, pielęgniarką środowiskową;

2) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:
• zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia,
• zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
• pomoc w dotarciu do toalety,
• higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;

3) organizowanie czasu wolnego tj. m.in.:
• spacery,
• wspólne zabawy,
• czytanie książek,
• gry planszowe,
• zajęcia edukacyjne,

IV. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym,
d) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w związku z RODO.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a z dopiskiem: „Dotyczy naboru - kandydat do świadczenia usług w ramach Programu osłonowego ,,Opieki Wytchnieniowej” w Stargardzie w 2023 r.