Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem .
Program realizowany będzie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia oraz uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, a w przypadku dzieci zaprowadzaniu ich do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie
13 mieszkańców Miasta Stargard posiadających odpowiednie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo traktowanym na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym:
1) 3 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - po 280 godzin na każde dziecko w trakcie trwania Programu
2) 10 dorosłym osobom niepełnosprawnym:
a) 8 osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 1 osobie z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi
z mobilnością i komunikacją,( tj. osobie posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności po 540 godzin i osobie z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją – 620 godzin),
b) 2 osobom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym 1 osobie z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 240 godzin a osobie
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnością sprzężoną – 350 godzin).
Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.
Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie. Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością ze wsparcia asystenta jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Karty zgłoszeniowe należy składać od 1 marca 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie ul. Warszawska 9A od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 (tel. kontaktowy 915784583) lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP /4ra6i23iyk/skrytka lub /4ra6i23iyk/SkrytkaESP