Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 24.08.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

AKTUALIZACJA 21.06.2017 - Dodanie wyjaśnienia i modyfikacji SIWZ
AKTUALIZACJA 27.06.2017 - Dodanie Informacji z otwarcie ofert
AKTUALIZACJA 30.06.2017 - Dodanie  
Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONE W BZP W DNIU 19.06.2017r. POD NR 534491-N-2017
Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie, dostawa i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w 12 szkołach na terenie miasta Stargard w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z póżn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r. poz. 1154)  oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III specyfikacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.