Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Stargardzie poszukuje  kandydatów na nieurzędnicze stanowisko pracy:  pracownik socjalny w wymiarze 1,0 etatu

     I.  Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,  na kierunku praca socjalna lub inne uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

II.              Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w wykonywaniu pracy socjalnej, doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;
 2. mile widziana specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego; 
 3. wymagana znajomość zagadnień z zakresu  przepisów w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 4. umiejętność organizacji  i planowania pracy,
 5. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 6. aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu  zadań,
 7. wysoka kultura osobista, empatia;
 8. odporność na stres,
 9. umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office).

III.            Główne  obowiązki  na w/w stanowisku:

 1. rozpoznawanie i ustalanie potrzeb pomocy społecznej w zakresie zadań własnych i zleconych gminie;
 2. sporządzanie poprawnych  pod  względem  merytorycznym  i  formalno – prawnym  wywiadów  środowiskowych i przekazywanie ich do zaopiniowania ;
 3. organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej w przydzielonym rejonie z osobami wymagającymi wsparcia i wnioskowanie pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości finansowych MOPS w celu poprawy sytuacji osób wymagających pomocy;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe  i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 6. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych  świadczeń. 

IV.             Wymagane dokumenty:

1.    CV

2.    dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia;

3.    ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia zawodowego  – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.;

4.    ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych mających znaczenie na w/w stanowisku

 

V. Sposób i termin składania ofert:

Aplikacje można  składać: w zamkniętej kopercie,  z adnotacją zatrudnienie na stanowisko pracownik socjalny”:

·        w siedzibie MOPS w Stargardzie

·        przesłać listem na adres Ośrodka: ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard

·        przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.