Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Stargardzie poszukuje  kandydatów na nieurzędnicze stanowisko pracy:  asystent rodziny w wymiarze 1,0 etatu

     I.  Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. wykształcenie :

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

II.              Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w wykonywaniu  pracy o podobnym charakterze;
 2. wymagana znajomość zagadnień z zakresu  przepisów w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny  systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                           w rodzinie i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 3. umiejętność organizacji  i planowania pracy,
 4. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 5. aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu  zadań,
 6. wysoka kultura osobista, empatia;
 7. odporność na stres,
 8. umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office).

III.            Główne  obowiązki  na w/w stanowisku:

1. Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami  rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2.      opracowywanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3.      analiza sytuacji i potrzeb rodziny, diagnoza środowiska;

4.       udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

5.      motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

6.      prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

7.      dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi o którym mowa w art. 17 ust 1, oraz  Koordynatorowi Zespołu ( w razie jego nieobecności osobie zastępującej);             

8.      monitorowanie funkcjonowania  rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

9.      sporządzanie, na wniosek sądu,  opinii o rodzinie i jej członkach;

10.   współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca   2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  z 2015 r. poz.1390)  lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;

IV.             Wymagane dokumenty:

1.    CV

2.    dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia;

3.    ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia zawodowego  – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.;

4.    ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych mających znaczenie na w/w stanowisku

 

V. Sposób i termin składania ofert:

Aplikacje można  składać: w zamkniętej kopercie,  z adnotacją „zatrudnienie na stanowisko asystent rodziny”:

·        w siedzibie MOPS w Stargardzie

·        przesłać listem na adres Ośrodka: ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard

·        przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.