Czym jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:

  • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438)

Zasady złożenia deklaracji CEEB dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Co należy rozumieć przez pojęcie gospodarstwo domowe?

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

WAŻNE!

  • dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy.
  • na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek węglowy?

Dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych
Dodatek przyznawany jest jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Czy będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe rodziny?

Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie stosuje się kryterium dochodowego

Ponadto kwota dodatku węglowego:

  • jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podlega wyłączeniu spod egzekucji

Czy jest wyznaczony termin składania wniosków o dodatek węglowy?

Tak. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard, wejście A pok. 1 lub wejście D pok. 50 i 54, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard tel. 91 578 45 83.

Wzór wniosku o dodatek węglowy