Głównej zawartości

Formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego:


Z wnioskiem trzeba udać się do "swojej" administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, techniczne wyposażenie zajmowanego lokalu mieszkalnego, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokumenty albo oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu.

Wnioskodawca z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego przedkłada do wglądu aktualny tytuł prawny do lokalu.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (wydatków na utrzymanie domu).

Komplet dokumentów, składa się w siedzibie MOPS-u w Stargardzie w dziale "Dodatki Mieszkaniowe" ( PARTER budynku - pokój 50) - wejście D