Głównej zawartości

KOMU PRZYSŁUGUJE

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim, 

2) cudzoziemcom:

• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

• jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

• przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP.

• posiadającym kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy

 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust.1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach lub w związku z  korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art.139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach  jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , z wyłączeniem cudzoziemców , którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej,

• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach, na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba , że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 UWAGA!

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami wojewodzie zachodniopomorskiemu. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

 Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom  na każde dziecko bez względu na uzyskiwane dochody.

 

WNIOSEK

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata  następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną ( matka , ojciec, opiekun faktyczny lub prawny dziecka, dyrektor domu pomocy społecznej ). 

Wnioski można pobrać  w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie ul. Warszawska 9a. 

Wnioski o świadczenie wychowawcze  można składać elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od lipca natomiast w wersji papierowej od miesiąca sierpnia 2019r.  

 

Wymagane dokumenty do wniosku świadczenie wychowawcze

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

Potwierdzenie tożsamości -  dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.

 Wymagane dokumenty zależne od indywidualnej sytuacji:

·       kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);

·       kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

·       zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

·       odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

·       orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

·       inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

·       prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

 

WNIOSKI

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019