Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 24.08.2020

Dodano:

Zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.08.2020)

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.08.2020)

Informacja z otwarcia ofert (17.08.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.08.2020)

 

OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONE W BZP POD NR5 570070-N-2020 z dnia 2020-08-05 r. 

Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie, dostawa i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w 12 szkołach na terenie miasta Stargard w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z póżn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r. poz. 1154)  oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III specyfikacji.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z późn. zm). Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do ww. kategorii nie może być mniejszy niż 35%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub Wykonawców albo ich jednostki.

UWAGA - Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiającego i są zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, prosi się o dokonanie pisemnego zgłoszenia faxem na numer 91 577-00-01 lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do Zamawiającego z podaniem pełnej nazwy, adresu, nr telefonu i faxu oraz adresu kontaktowego e-mail z treścią: „informujemy, że specyfikację istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 pobraliśmy ze strony internetowej Zamawiającego oraz prosimy o informowanie nas o wszystkich istotnych dla postępowania sprawach”.

Prośba Zamawiającego ma jedynie na celu umożliwienie sprawnej, bieżącej komunikacji między stronami we wszystkich istotnych dla postępowania sprawach. Niepoinformowanie Zamawiającego o pobraniu materiałów przetargowych z jego strony internetowej nie powoduje żadnych skutków proceduralnych dla wykonawcy, a jego oferta traktowana będzie na równi z wszystkimi innymi ofertami. Na wniosek wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia.