Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie realizuje od marca do grudnia 2019 roku Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019.

Program ma na celu rozwój i zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych spełniających kryteria wskazane w Programie. Adresowany jest do osób:

• w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

• u których dochód nie przekracza 350 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Program nie dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Program wspófinansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  w wysokości 96.918,00 zł.

Zbliża się okres zimowy. W związku z powyższym przypominamy numery telefonów pod którymi można zgłaszać informacje dotyczące osób bezdomnych.

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych. Można również poinformować bezpośrednio pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie tel.  91 578 45 83.

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 wydawane będą od 25 lipca 2019r. i przyjmowane będą od 01.08.2019r. Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 (przerwa 10:00- 10:30)

Od 01.07.2019r. wnioski można składać droga elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
  • bankowość elektroniczna. 

W lipcu 2019r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną.

Stargard, jako czwarte miasto w Polsce w 2018r. został  wpisany do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji (WHO). Sieć WHO zrzesza obecnie 541 miast w 37 krajach.Stargardzcy seniorzy stanowią ważną i liczną grupę mieszkańców miasta, która stara się dbać o potrzeby osób starszych.

Nieoceniony jest Państwa aktywny i pełny zaangażowania udział w życiu naszego miasta. 

Z myślą o Państwu przygotowaliśmy poradnik „Vademecum  Stargardzkiego Seniora  Niezbędnik dla mieszkańców miasta”. 

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (okres zasiłkowy trwający od 2019/11/01 do 2020/10/31) oraz do funduszu alimentacyjnego (okres świadczeniowy trwający od 2019/10/01 do 2020/09/30) będą wydawane od 25 lipca 2019r. i przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. (pok. 22 w godz. od 8.00 do 15.00, przerwa od 10:10:30) 

Wnioski można składać od 1 lipca 2019 r elektronicznie  za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz portalu EPUAP.

Zmienia się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i od 1 października 2019 roku będzie to kwota 800,00 zł netto na osobę w rodzinie.