Głównej zawartości

Serdecznie zapraszamy osoby starsze, niepełnosprawne na spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w dniu 18 września 2014r. o godz. 11:00 w Domu Dziennego Pobytu w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Limanowskiego 24. Temat spotkania "Bezpieczny Senior"
Więcej informacji można uzyskać w pok. 30 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczec. lub pod nr telefony 91 578-45-77 wew. 131.

 

Od dziś w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 można składać wnioski o wydanie Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny. 1 września 2014 r. wchodzi w życie system ulg i zniżek dla mieszkańców miasta, z którego będą mogli korzystać w oparciu o Stargardzką Kartę Dużej Rodziny.

 

Stargardzka Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze wsparcia w postaci ulg i zniżek oferowanych przez instytucje strukturalnie lub kapitałowo powiązane z samorządem Miasta Stargard Szczeciński oraz przez inne podmioty, które wyrażą chęć uczestnictwa w realizacji polityki rodzinnej miasta.

Wzór Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny

Szczegółowe informacje dostępne pod tym adresem

W dniu 25 lipca 2014r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uwzględnia zmiany, które poprawią funkcjonowanie rozwiązań systemowych oraz przyczynią się do lepszego jakościowo wsparcia rodzin i poprawy opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Propozycje zmian zmierzają również do  poprawy funkcjonowania procedur adopcyjnych. Najważniejszą zmianą w projektowanej ustawie jest rezygnacja z udziału sądu w wyborze formy pieczy zastępczej, w której dziecko zostanie umieszczone. Ustawa aktualnie została przekazana do Senatu, wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji.


AKTUALIZACJA 08.08.2014 - WYJAŚNIENIE SIWZ
AKTUALIZACJA 11.08.2014 - WYJAŚNIENIE SIWZ 2
AKTUALIZACJA 14.08.2014 - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
AKTUALIZACJA 20.08.2014 - INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 1,2,3 I 7
AKTUALIZACJA 25.08.2014 - INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 4,5,6,8,9 i 10
AKTUALIZACJA 17.09.2014 - INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 9


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na organizację i przeprowadzenie w 2014 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - II grupa 32 osoby.

OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONE W BZP W DNIU 6 SIERPNIA 2014R. POD NR 262744-2014

W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi dokonywania oszustw i kradzieży przez osoby podające się za pracowników socjalnych (pracowników opieki społecznej) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim informuje, że :

  • pracownicy socjalni zazwyczaj odwiedzają osoby/rodziny w związku ze złożeniem przez nie podania o pomoc lub w zakresie innej sprawy załatwianej przez ww. osoby w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
  • pracownik socjalny, w wyjątkowych sytuacjach (zgłoszenie przez inne osoby lub instytucje , że dana osoba/rodzina potrzebuje pomocy itp.) , może odwiedzić osobę/rodzinę bez uprzedzenia, jednak w takim przypadku obowiązany jest przedstawić się z imienia i nazwiska i okazać legitymację pracownika socjalnego. 
  • pracownicy socjalni nie oferują pieniędzy unijnych, nie mogą również pobierać jakichkolwiek pieniędzy od osób, które odwiedzają.