Głównej zawartości

UWAGA!
INFORMUJEMY , ŻE W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ UDZIELENIA DNIA WOLNEGO OD PRACY W ZAMIAN  ZA DZIEŃ ŚWIĄTECZNY PRZYPADAJĄCY W WOLNĄ SOBOTĘ (15 SIERPNIA) DNIA 14 SIERPNIA 2015R.  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM BĘDZIE NIECZYNNY.

AKTUALIZACJA 25.06.2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,  ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych 
AKTUALIZACJA 03.06.2015: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego.

OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONE W BZP W DNIU 26.05.2015r. POD NR 125120 2015;

Na 92 posiedzeniu Sejm RP przyjął przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. „złotówka za złotówkę”. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Ustawę poparli dziś w Sejmie wszyscy posłowie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim od 29 kwietnia w 2015r. realizuje krótkoterminowy  PILOTAŻOWY PROJEKT „Uwierzyć w siebie”, w ramach którego wsparciem objętych zostało 10 osób bezrobotnych ( 4K i 6M) – klientów tut. Ośrodka.   Głównym celem Projektu jest rozbudzenie i podniesienie aktywności społeczno – zawodowej klientów MOPS oraz zwiększenie ich motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, a co za tym idzie i finansowej. Jest, to Projekt - innowacyjny, sprawdzający zaangażowanie naszych podopiecznych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim chcąc wzmocnić działania mające na celu rozpropagowanie idei programów profilaktycznych, w dniu 6 maja 2015r. o godzinie 11:00 w siedzibie Ośrodka zorganizował bezpłatny wykład dla pracowników i podopiecznych MOPS na temat profilaktyki nowotworowej połączonej z instruktażem samobadania piersi na fantomie. Spotkanie prowadzone było przez Stowarzyszenie „Amazonek” z udziałem dr Józefa Janowskiego. Członkinie Stowarzyszenia, to kobiety chore na raka piersi, które popularyzują wiedze na temat choroby, prowadzą poradnictwo dla osób dotkniętych rakiem oraz ich bliskich.