Głównej zawartości

 Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi  mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przyznanie usług opiekuńczych  następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.  Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane z urzędu.   Wymiar, zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w oparciu o:

1)           ocenę sytuacji bytowej, w tym potrzeb wnioskodawcy,

2)           dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy,

3)           ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,

4)           posiadane środki finansowe w budżecie Miasta na ten cel.

Usługi opiekuńcze przyznawane są w formie decyzji administracyjnej szczegółowo określającej:

  1. okres, wymiar i zakres świadczonych usług,
  2. aktualnie obowiązującą cenę godziny usług,
  3. odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę za ich realizację,
  4. miejsce świadczenia.

Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie:

  *    osobom,  których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018.1508 t.j. z późn. zm.),

 

Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 3. ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:

Grupy

odpłatności

Dochód w gospodarstwie domowym (% kryterium dochodowego  określonego     w § 3)

 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi

w procentach

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

Gospodarstwo domowe wieloosobowe

Osoba samotna

Osoba posiadająca rodzinę

 

I

powyżej      100 - 150

2

5

 

10

II

powyżej     150 - 200

5

10

 

15

III

powyżej     200 - 250

15

20

 

30

IV

powyżej     250 - 300

25

30

 

40

V

powyżej     300 - 400

50

50

 

70

VI

powyżej 400

100

100

 

100

Należność za usługi świadczone w dni wolne od pracy w Ośrodku ustala się w wysokości 200 % podstawowej odpłatności.

Należność za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe Ośrodka do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Koszt  jednej godziny usług opiekuńczych wynosi obecnie 20,00 zł natomiast koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Stargard  29,70 zł.