Głównej zawartości

 Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi  mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przyznanie usług opiekuńczych  następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.  Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane z urzędu.   Wymiar, zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w oparciu o:

1)           ocenę sytuacji bytowej, w tym potrzeb wnioskodawcy,

2)           dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy,

3)           ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,

4)           posiadane środki finansowe w budżecie Miasta na ten cel.

Usługi opiekuńcze przyznawane są w formie decyzji administracyjnej szczegółowo określającej:

  1. okres, wymiar i zakres świadczonych usług,
  2. aktualnie obowiązującą cenę godziny usług,
  3. odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę za ich realizację,
  4. miejsce świadczenia.

Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie:

1)    osobom,  których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z późn. zm.),

2)     osobom samotnym, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 ww. ustawy,

3)     skreślony,

4)     kombatantom w ilości 1 godziny dziennie w dni robocze.

Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 3. ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:

odpłatności

Dochód w gospodarstwie domowym (% kryterium dochodowego)

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi

w procentach

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

Gospodarstwo domowe wieloosobowe

Osoba samotna

Osoba posiadająca rodzinę (małżonek, wstępni lub zstępni) w Stargardzie Szczecińskim

Osoba posiadająca rodzinę (małżonek, wstępni lub zstępni) poza Stargardem Szczecińskim

I

101 - 150

-

10

5

15

II

151 - 200

5

15

10

20

III

201 - 250

15

30

20

40

IV

251 - 300

25

40

30

50

V

301 - 400

50

70

50

80

VI

Powyżej 400

100

100

100

100

Należność za usługi świadczone w dni wolne od pracy w Ośrodku ustala się w wysokości 200 % podstawowej odpłatności.

Należność za usługi opiekuńcze osoby zobowiązane uiszczają w kasie lub na konto bankowe Ośrodka do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Koszt koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi obecnie 25,51 zł natomiast koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Stargard Szczeciński 21,97 zł.