Głównej zawartości

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych. Można również poinformować bezpośrednio pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie tel.  91 578 45 83.

Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że nadal obowiązuje przyjęta przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim Uchwała nr XXVIII/307/09 w sprawie Programu osłonowego z zakresu pomocy osobom zagrożonym na wybrane typy chorób (zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim Nr XXXVI/389/09 z dnia 24.11.2009r.).

W ramach programu można się zaszczepić przeciwko:

•    grypie
•    wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
•    rakowi szyjki macicy.

Zgodnie z wprowadzonym programem szczepieniem przeciwko grypie zostaną objęte dzieci w wieku do 5 lat i osoby powyżej 60 roku życia, a szczepieniem przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B  osoby przygotowujące się do zabiegów operacyjnych. W obu powyższych przypadkach wymogiem jest spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego do 771 zł netto na osobę w rodzinie w gospodarstwach wieloosobowych oraz do 951 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej.

Szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV) dotyczą dziewczynek w 12 roku życia z uwzględnieniem finansowania na podstawie poniższej tabeli:

Wysokość kryterium dochodowego w %:

Dochód netto na osobę w rodzinie:

Procent dofinansowania

do 200%

do 1056 zł

100%

pow. 200% - 220%

pow.  1056 zł do 1161,60zł

95%

pow. 220% - 250%

pow. 1161,60 zł do 1320 zł

85%

pow. 250% - 275%

pow. 1320 do 1452 zł

70%

pow. 275% - 300%

pow. 1452 zł do 1584 zł

50%

 
Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Więcej informacji można również uzyskać pod nr tel. 091-578-45-83 wew. 103 osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Warszawska 9a pok. 73, 29, 30 lub 31  drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej .

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje  na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej.

Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  oraz ustalenie czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby.

Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydawana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją.

Poniżej do pobrania informacja na temat pomocy jaką mogą uzyskać osoby niepełnosprawne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

 

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1)   dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2)   skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
3)   dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)   decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
5)   orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
6)   orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
7)   zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
8)   zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
9)   zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
11)  zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
12)  zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
13)  decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
14)  decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
15)  zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15a)  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15b)  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
16)  zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
17)  zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
18)  zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;
19)  decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
20)  oświadczenia o stanie majątkowym