Głównej zawartości

Pozycja   Status Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 2411   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy
Dz.U. 2018 poz. 1854   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom
Dz.U. 2018 poz. 1508   obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2018 poz. 1358   obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Dz.U. 2018 poz. 734   obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej
Dz.U. 2018 poz. 278   akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej
Dz.U. 2017 poz. 224   akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej
Dz.U. 2016 poz. 1837   obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom
Dz.U. 2016 poz. 1583   obowiązujący Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1463   akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom
Dz.U. 2015 poz. 515   akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom
Dz.U. 2014 poz. 1975   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dz.U. 2014 poz. 1752   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy
Dz.U. 2014 poz. 967   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej
Dz.U. 2014 poz. 250   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Dz.U. 2012 poz. 1081   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
Dz.U. 2012 poz. 964   akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
Dz.U. 2012 poz. 954   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
Dz.U. 2012 poz. 719   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 632   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1023   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2859   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1792   obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 548   obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 46   obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.
M.P. 2018 poz. 326   obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej
M.P. 2004 nr 15 poz. 254   obowiązujący Komunikat Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie realizacji programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy żywnościowej
M.P. 1993 nr 54 poz. 504   obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 października 1993 r. w sprawie wykazu domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych nie podlegających przekazaniu niektórym gminom o statusie miasta.

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych. Można również poinformować bezpośrednio pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie tel.  91 578 45 83.

Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

 

 

Poniżej do pobrania informacja na temat pomocy jaką mogą uzyskać osoby niepełnosprawne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że nadal obowiązuje przyjęta przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim Uchwała nr XXVIII/307/09 w sprawie Programu osłonowego z zakresu pomocy osobom zagrożonym na wybrane typy chorób (zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim Nr XXXVI/389/09 z dnia 24.11.2009r.).

W ramach programu można się zaszczepić przeciwko:

•    grypie
•    wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
•    rakowi szyjki macicy.

Zgodnie z wprowadzonym programem szczepieniem przeciwko grypie zostaną objęte dzieci w wieku do 5 lat i osoby powyżej 60 roku życia, a szczepieniem przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B  osoby przygotowujące się do zabiegów operacyjnych. W obu powyższych przypadkach wymogiem jest spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego do 792 zł netto na osobę w rodzinie w gospodarstwach wieloosobowych oraz do 1051,50 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej.

Szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV) dotyczą dziewczynek w 12 roku życia z uwzględnieniem finansowania na podstawie poniższej tabeli:

Wysokość kryterium dochodowego w %:

Dochód netto na osobę w rodzinie:

Procent dofinansowania

do 200%

do 1056 zł

100%

pow. 200% - 220%

pow.  1056 zł do 1161,60zł

95%

pow. 220% - 250%

pow. 1161,60 zł do 1320 zł

85%

pow. 250% - 275%

pow. 1320 do 1452 zł

70%

pow. 275% - 300%

pow. 1452 zł do 1584 zł

50%

 
Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Więcej informacji można również uzyskać pod nr tel. 091-578-45-83 wew. 103 osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie  ul. Warszawska 9a pok. 73, 29, 30 lub 31  drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej .

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje  na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej.

Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  oraz ustalenie czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby.

Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydawana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją.