Głównej zawartości

Na 46 posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej pomoc w formie dodatku energetycznego. Sejm przychylił się do poprawek zaproponowanych przez Senat.

Poniżej fragmenty ww. ustawy dotyczące dodatku energetycznego.


13c) odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – osobę, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.3)), która jest
stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania
energii elektrycznej;
13d) odbiorca wrażliwy paliw gazowych – osobę, której przyznano ryczałt na
zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych;
„Art. 5c. 1. Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany
dodatek energetyczny.
2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu
zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej
dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d.
3. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego
prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego
składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego
składającego się z co najmniej 5 osób.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia
30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość
dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę
środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
Art. 5d. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w
drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej.
Art. 5e. 1. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej
do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca
stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30
stycznia danego roku.
2. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku
energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
na podstawie art. 5c ust. 4.
Art. 5f. 1. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji
rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy.
2. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie
wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten
cel w ustawie budżetowej.
3. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku
energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym
energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2%
łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
Art. 5g. 1. Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych
na ten cel w budżecie państwa.
2. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał, w
terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał.
3. Wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wniosek o zwiększenie budżetu, w terminie do 25 dnia miesiąca
poprzedzającego dany kwartał; wniosek na pierwszy kwartał wojewoda
przedstawia w terminie do dnia 10 stycznia danego roku.
4. Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom przez wojewodę, na
podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, w miesięcznych ratach.
Nadpłata dotacji za kwartał może być zaliczana na poczet dotacji należnej
w kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty za dany rok, która
podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego,
w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.
5. Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie
obliczania kwoty dotacji, wojewoda uwzględnia te zmiany od
pierwszego dnia następnego miesiąca po ich wejściu w życie.
6. Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego
po kwartale, rozliczenie dotacji sporządzone narastająco za
okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał, z tym że
zapotrzebowanie na dotację ustala się jako sumę tego zapotrzebowania
obliczonego odrębnie dla każdego kwartału.
7. Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych zbiorcze rozliczenie dotacji do końca miesiąca następującego
po każdym kwartale.
Art. 28.
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej od dnia 1 stycznia 2014 r.
Art. 29.
Minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi, po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku  energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.