Głównej zawartości

Logo monar

Już od najbliższego piątku tj. od 4 września w mieście rozpocznie punkt profilaktyczno – konsultacyjny dla osób zażywających substancje psychoaktywne i ich rodzin. Jednostka będzie prowadzona na zlecenie i finansowana ze środków Gminy Miasto Stargard.

  Oferta skierowana jest do osób: - z problemem narkotykowym, tj. eksperymentujących z narkotykami, nadużywających narkotyków oraz uzależnionych od narkotyków, - uzależnionych utrzymujących abstynencję od substancji psychoaktywnych, - współuzależnionych, tj. rodziców, rodzeństwa, partnerów i innych pozostających w bliskich relacjach z osobami zażywającymi narkotyki.    

Punkt profilaktyczno – konsultacyjny, prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR, będzie czynny w każdy piątek od 13:00 do 18:00 przy ul. Warszawskiej 9 A (w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wejście A, pokój 10). Tel. 607 566 549 lub (091) 433 46 10 – prosić Panią Annę Wierzchoń, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim informuje, że od 17 sierpnia 2015r. można składać wnioski na stypendia szkolne. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a w pokoju nr 37 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: zamieszkują na terenie miasta Stargard Szczeciński,  rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole, dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej wynoszącego obecnie 456 zł. Więcej informacji w zakładce Stypendia szkolne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od grudnia 2014r. jest realizowany Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc w ramach programu jest kierowana do osób o niskich dochodach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki w art.7 ustawy o pomocy społecznej ( np. bezrobocie, niepełnosprawność, itd.), których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 813 zł netto, a od 1 października 2015r. dochód nie może przekroczyć kwoty 951 zł netto, natomiast dochód w rodzinie na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 684 zł netto, a od 1 października 2015r. nie może przekroczyć kwoty 771 zł netto.

Od 1 października 2015r. wzrosną kryteria oraz niektóre świadczenia w pomocy społecznej:

 

Obecnie

Od 1 października 2015r.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej

542 zł

634 zł (wzrost o 92 zł)

Kryterium dochodowe na osobę  w rodzinie

456 zł

514 zł (wzrost o 58zł)

Maksymalną kwotę zasiłku stałego

529 zł

604 zł (wzrost o 75 zł)

Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego

250 zł

288 zł (wzrost o 38 zł)

AKTUALIZACJA 25.06.2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,  ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych 
AKTUALIZACJA 03.06.2015: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego.

OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONE W BZP W DNIU 26.05.2015r. POD NR 125120 2015;