Głównej zawartości

W dniu 25 lipca 2014r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uwzględnia zmiany, które poprawią funkcjonowanie rozwiązań systemowych oraz przyczynią się do lepszego jakościowo wsparcia rodzin i poprawy opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Propozycje zmian zmierzają również do  poprawy funkcjonowania procedur adopcyjnych. Najważniejszą zmianą w projektowanej ustawie jest rezygnacja z udziału sądu w wyborze formy pieczy zastępczej, w której dziecko zostanie umieszczone. Ustawa aktualnie została przekazana do Senatu, wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji.

W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi dokonywania oszustw i kradzieży przez osoby podające się za pracowników socjalnych (pracowników opieki społecznej) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim informuje, że :

  • pracownicy socjalni zazwyczaj odwiedzają osoby/rodziny w związku ze złożeniem przez nie podania o pomoc lub w zakresie innej sprawy załatwianej przez ww. osoby w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
  • pracownik socjalny, w wyjątkowych sytuacjach (zgłoszenie przez inne osoby lub instytucje , że dana osoba/rodzina potrzebuje pomocy itp.) , może odwiedzić osobę/rodzinę bez uprzedzenia, jednak w takim przypadku obowiązany jest przedstawić się z imienia i nazwiska i okazać legitymację pracownika socjalnego. 
  • pracownicy socjalni nie oferują pieniędzy unijnych, nie mogą również pobierać jakichkolwiek pieniędzy od osób, które odwiedzają.

W dniu 18 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r., poz. 496). Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy o kombatantach w wyniku, których m.in.:

Kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna (m.in na  częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.)

Od 16 czerwca 2014 r. Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W życie wchodzi bowiem uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

Budżet Ośrodka