Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie poszukuje 1 osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasta Stargard w miejscu ich zamieszkania.

Nazwa i adres jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, 73 – 110 Stargard ul. Warszawska 9a, tel. 91 5784583 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Określenie stanowiska

Opiekun specjalistyczny

Informacje o warunkach pracy

1. Umowa o pracę.

2. Miejsce wykonywania pracy: teren Miasta Stargard, specjalistyczne usługi opiekuńcze
świadczone będą bezpośrednio w miejscu zamieszkania klientów.

3. Wymiar czasu pracy – pełen etat

I. Wymagania niezbędne:


1. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)

a).Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:

- pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

 b). Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

- szpitalu psychiatrycznym,

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

- zakładzie rehabilitacji,

- innej jednostce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które
zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt.I.1.a. w/w ogłoszenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. I.1.b. niniejszego ogłoszenia i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

c). Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

- kształtowania nawyków celowej aktywności,

- prowadzenia treningu zachowań społecznych.

d). Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

e). Obywatelstwo polskie.

2.Posiadanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 II. Wymagania dodatkowe:

  1. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
  2. Odporność na trudne sytuacje i stres.
  3. Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku.

III. Zakres wykonywanych czynności:

 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych będzie dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. ( Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.), będzie zawierało m.in.:


1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym
umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

- dbałość o higienę i wygląd,

- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz
ze społecznością lokalną,

- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

- korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba
uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

- ułatwianie dostępu do edukacji i kultury,

- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

- w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym:

- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia,

w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

- nauka planowania budżetu, asystowania przy ponoszeniu wydatków,

- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

- zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
2. pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych
ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków
pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu
higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,

3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach o opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego
i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej
ze specjalistycznych usług,

4. pomoc mieszkaniowa, w tym:

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu,

5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć
rehabilitacyjnych i rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych
przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535,      z późn. zm.).

IV. Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy ( druk w załączeniu).
  2. Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji (druk w załączeniu)
  3. List motywacyjny.
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania      z pełni praw publicznych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie ( druk w załączeniu).

V. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Stargardzie pod adresem ul. Warszawska 9a lub przesłać pocztą na adres: 73 – 110 Stargard, ul. Warszawska 9a w terminie do 16 czerwca 2022 r. do godz. 15:00


W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla
pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Koperty należy opatrzyć informacją: dotyczy ogłoszenia na: „Opiekun specjalistyczny  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do MOPS w Stargardzie po terminie, w inny sposób niż
określony w w/w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów, wraz z załączonymi dokumentami, którzy nie zostaną zatrudnieni, mogą być odebrane osobiście, a nieodebrane po okresie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru, podlegają zniszczeniu.


Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym
terminie, będą zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28 czerwiec 2022 13:29 Andrzej Ościak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 sierpień 2022 12:38 Andrzej Ościak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 sierpień 2022 12:40 Andrzej Ościak