Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek elektryczny dla ogrzewających dom prądem wprowadzony ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.).

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu, w przypadku, gdy są spełnione następujące warunki:
główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
przy czym:
– energia elektryczna nie może pochodzić z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (np. instalacja fotowoltaiczna wyklucza uzyskanie dodatku elektrycznego),
– nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),
– nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
– nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek?

Dodatek przyznawany jest w kwocie:
1 000 zł lub,
1 500 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh

Jak rozumieć definicję gospodarstwa domowego?

• Gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.
• Gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe – jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych. Jeżeli złożono więcej wniosków o wypłatę dodatku z jednego adresu, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:
• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie
• tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie ul. Warszawska 9a

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.), wnioskodawcy, którzy we wniosku o dodatek elektryczny wskazali adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku otrzymają na wskazany adres e-mail.
Wnioskodawcy, którzy nie wskazali adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku elektrycznego będą mogli odebrać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie ul. Warszawska 9a. Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku