Głównej zawartości

Pod obrady Sejmu (na 25. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7, 8 i 9 listopada 2012 r.) trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Projektowana ustawa zmierza do racjonalizacji zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. c,
który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r ( art. 1 pkt 5 lit. c - „3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.”).

Poniżej zamieszczono porównanie zmian w dotychczasowych przepisach.

Wraz z projektem ustawy przedstawiono projekt  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne zawierającego wzory nowych wniosków w sprawach o świadczenia rodzinne. Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia. Stare druki będą zatem obowiązywały zgodnie z nowelizacją do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Projekt ustawy zakłada również okres przejściowy dla osób, które już nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z projektowanymi zapisami nowelizacji osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego mają zgodnie z projektem wygasnąć z mocy prawa po upływie 30 czerwca 2013r.

Organ właściwy w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (w obecnym kształcie do końca lutego) , informuje osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych o wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.